Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Idrija in Škofja Loka - Turizem Škofja Loka
 

Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v vodilni turistični destinaciji Škofja Loka (Poljanska in Selška dolina) in Idrija v letih 2020 in 2021

Trajanje operacije: 1. 1. 2020 – 15. 10. 2021
Višina sofinanciranja: 117.316,29 EUR
Program sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

V okviru operacije bosta kot skupaj kot vodilna destinacija ponovno sodelovali Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Destinaciji bosta v okviru predvidenih aktivnosti operacije nadgradili in posodobili obstoječo turistično ponudbo in posledično dvignili konkurenčnost slovenskega turizma, tako na ravni vodilne destinacije Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija, kot tudi na državni ravni. Učinki operacije bodo pozitivno vplivali na kvaliteto turističnih produktov, kar bo po pričakovanjih dvignilo število nočitev in pripomoglo tudi k trajnostnem razvoju turizma v vodilni destinaciji Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Eden izmed zadanih ciljev je tudi digitalno inoviranje, po našem mnenju najbolj pomembnih enot nepremične kulturne dediščine na območju vodilne destinacije. Le te bomo z različnimi metodami zajema pretvorili v digitalne 3D modele, ki jih bomo kasneje na različne načine vključili v turistično ponudbe destinacije. Prav tako bodo v okviru projekta izvedena usposabljanja za zaposlene v turizmu in gostinstvu, preko katerih jih želimo seznaniti z najnovejšimi smernicami v zagotavljanju kakovostne ponudbe in oblikovanju novih, trajnostnih turističnih in inovativnih ponudb/paketov.
Destinacija Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino se bo v okviru operacije osredotočila na:
-oblikovanje novega 5-zvezdničnega turističnega doživetja (Treasure Trip) v skladu s smernicami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki ga bomo prijavili na razpis STO za 5-zvezdična doživetja.
- digitalno inoviranje dveh (2) objektov kulturne dediščine, ki se smiselno povezujeta tudi v novo 5- zvezdično doživetje. S tem želimo dvigniti kakovost turistične ponudbe v destinaciji ter prispevati k ustvarjanju mreže unikatnih turističnih doživetij v Sloveniji. Pri aktivnostih in sami izvedbi bomo sodelovali z Loškim muzejem ter Občino Gorenja vas – Poljane, kot upravljalci omenjenih objektov nepremične kulturne dediščine, ki bodo del digitalnega inoviranja.
- izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma v smislu izvedbe strokovnih usposabljanj, z namenom dviga kakovosti storitev za gosta ter krepitve njegovega zadovoljstva ob obisku destinacije. To bomo dosegli z izvedbo štirih (4) usposabljanj: »Izboljšanje kakovosti ponudbe in kakovostno izvajanje storitev v turizmu«, »Identificiranje turistične ponudbe na destinaciji in njeno povezovanje v inovativne turistične produkte«, »Komuniciranje s turisti ter profesionalizacija medsebojne komunikacije« in »Skrb za naravno okolje v destinaciji in vključevanje le – tega v turistično ponudbo«.

Destinacija Idrija se bo v okviru operacije osredotočila na:
- digitalno inoviranje 2 objektov oz. delov objektov kulturne dediščine z namenom oblikovanja novih turističnih produktov, ki bodo obogatili turistično ponudbo destinacije in dvignili njeno konkurenčnost. Operacija bo spodbudila uporabo sodobnih tehnologij v turizmu v destinaciji za predstavljanje tehnične dediščine živega srebra. V same aktivnosti se bodo vključevali najpomembnejši turistični ponudniki in upravljalci objektov kulturne dediščine – Mestni muzej Idrija in Center za upravljanje z dediščino živega srebra (CudHg). Z vsakim bomo izbrali po en objekt, ki bo predmet digitalizacije iz ožjega nabora, ki je predstavljen v nadaljevanju vloge.
- izboljševanje ravni usposobljenosti zaposlenih v turizmu z naslavljanjem teme izboljševanja kakovosti turistične storitve in možnosti prihodnjega razvoja turistične ponudbe lokalnih ponudnikov v destinaciji. V okviru operacije bomo stremeli k opolnomočenju zaposlenih in vodilnih v turizmu za inovativen razvoj turistične dejavnosti.
- oblikovanje novega 5-zvezdničnega turističnega doživetja s povezovanjem tradicije in sodobnih tehnologij v skladu s smernicami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in Strategije razvoja turizma občine Idrija 2019-2023, ki ga bomo prijavili na razpis STO za 5-zvezdična doživetja.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EUsklad-logotip.jpg
MGRT-logotip.jpg
ifeelslovenia-logo-400.jpg

Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Idrija in Škofja Loka

Trajanje operacije: 1. 1. 2019 – 15. 10. 2019
Višina sofinanciranja: 115.445,82 eur
Program sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

V okviru operacije skupaj kot vodilna destinacija sodelujeta Idrija in Škofja Loka. Destinaciji bosta v okviru predvidenih aktivnosti operacije nadgradili in posodobili obstoječe digitalne predstavitve z namenom učinkovitejše digitalne prepoznavnosti na tujih trgih, nadaljnje krepitve zadovoljstva turistov in dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni vodilne destinacije Idrija in Škofja Loka kot tudi na nacionalni ravni. Učinki operacije bodo pozitivno vplivali na povečano število prihodov in prenočitev turistov in bodo pripomogli k trajnostnem razvoju turizma v vodilni destinaciji Idrija in Škofja Loka.

Destinacija Idrija se bo v okviru operacije osredotočila na nadgradnjo in posodobitev obstoječe digitalne predstavitve s sledečimi aktivnostmi:
- priprava novega sodobnega spletnega portala www.visit-idrija.si (v slovenskem in 3 tujih jezikih-nemški, angleški, italijanski), ki bo uporabnike informiral o ponudbi na Idrijskem. V okviru spletne strani bo vzpostavljen rezervacijski sistem, ki bo obiskovalcem omogočal rezervacijo turističnih paketov in nastanitev,
- priprava novih fotografij za potrebe digitalne promocije destinacije,
- priprava video vsebin/spotov za namen digitalne promocije destinacije,
- priprava prevodov in lektoriranje vsebine za nov spletni portal in vsebine za digitalno kampanjo,
- izvedba tržne analize na belgijskem, nizozemskem in italijanskem trgu,
- priprava in izvedba digitalne kampanje za turistično destinacijo Idrija in zakup spletnega medijskega prostora v digitalnih kanalih na tujih trgih (Italija, Nemčija, Avstrija, Belgija, Nizozemska).

Destinacija Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino se bo osredotočila na nujno potrebno nadgradnjo digitalne promocije Škofjeloškega območja, in sicer:
- nadgradnja spletne strani www.visitskofjaloka.si z jezikovnimi različicami (španščina in francoščina), saj v Turistično informacijskem centru zaznavajo velik obisk in porast obiska iz špansko in francosko govorečih držav,
- izdelava promocijskega filma za celotno Škofjeloško območje (dolžina 2 minuti in 30 sekund) ter izdelava krajših oz. tematskih filmov (10 sekund),
- odkup promocijskih fotografij za celotno Škofjeloško območje po vnaprej dogovorjenem namenskem fotografiranju (predvidoma štirje snemalni dnevi),
- marketinška kampanja ter izobraževanje ponudnikov na področju digitalne promocije s pomočjo Instagrama, s poudarkom povečanja prepoznavnosti Škofjeloškega območja na novih trgih (Velika Britanija, Belgija, Francija, Španija),
- targetirano oglaševanje na spletnih straneh preko storitve Google AdWords z namenom pritegnitve oz. krepitve prepoznavnosti destinacije na novih trgih,
- zasnova in produkcija vsebin ter izvedba interaktivno vodene zgodbe z elementi igrifikacije in obogatene resničnosti na eni izmed tematskih poti na destinaciji. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EUsklad-logotip.jpg
MGRT-logotip.jpg
ifeelslovenia-logo-400.jpg